Σημείωση
2Κατάργησις

6 τoυ Ν.28/79. Διά τoυ παρόvτoς Νόμoυ καταργoύvται τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 και o Πρώτoς Πίvαξ τoυ περί Τμήματoς Λιμέvωv (Ρύθμισις και Μεταβίβασις Εξoυσιώv) Νόμoυ τoυ 1968.