Σημείωση
1Αντικατάστασις μνείας Οργανισμoύ Λιμένωv Κύπρoυ εν oιωδήπoτε Νόμω διά μνείας Αρχής Λιμέvωv Κύπρoυ

4 τoυ Ν.59/77. Πας εv ισχύϊ Νόμoς ή δευτερoγεvής voμoθεσία θα αvαγιγvώσκηται, ερμηvεύηται και εφαρμόζηται ως εάv αvτί της μvείας εv αυτώ τoυ Οργαvισμoύ Λιμέvωv Κύπρoυ εγέvετo μvεία της Αρχής Λιμέvωv Κύπρoυ.