Σημείωση
8 του Ν. 132(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 136(Ι)/2016]

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2016], τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Το άρθρο 3 λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει από την 16ην Ιουνίου 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του αρ. 25 του βασικού Νόμου].