Σημείωση
4 του 134(I)/2004Μεταβατική διάταξη

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού νόμου όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε διορισμό ή προαγωγή που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του βασικού νόμου και ειδικά του άρθρου 19Α αυτού, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.