Διάλυσις σωματείων

. 24. Το σωματείον διαλύεται-

(α)κατά πάντα χρόνον δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των μελών συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου·

(β)άμα τα μέλη αυτού μειωθώσιν εις ολιγώτερα των είκοσι·

(γ) δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου τη αιτήσει της διοικήσεως του σωματείου ή του ενός πέμπτου των μελών ή του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας-

(i) εάν λόγω άλλων αιτίων αποβαίνη αδύνατος η ανάδειξις διοικήσεως ή εν γένει καθίσταται αδύνατος η εξακολούθησις του σωματείου συμφώνως προς το καταστατικόν·

(ii)εάν εξεπληρώθη ο σκοπός του σωματείου ή εάν ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψις του σκοπού αυτού·

(iii)εάν το σωματείον επιδιώκη σκοπόν διάφορον του εν τω καταστατικώ καθοριζομένου, ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου απέβησαν παράνομοι ως εις το άρθρον 3 προνοείται.