Σημείωση
3 του Ν. 51(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 51(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 51(Ι)/2015] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015.