Εξαιρέσεις

28.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργού, το Συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να ορίση όπως οιαδήποτε τάξις παραγωγών ή άλλων προσώπων επιδιδομένων εις την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων, ή οιαδήποτε κατηγορία ελαιοκομικών προϊόντων, ή οιαδήποτε μέθοδος πωλήσεως ή αγοράς ελαιοκομικών προϊόντων, ή οιαδήποτε περιοχή παραγωγής ή καταναλώσεως ελαιοκομικών προϊόντων, εξαιρεθή εξ οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου η οποία ήθελε καθορισθή υπό του Συμβουλίου.

(2) Εξαιρούνται της εφαρμογής απασών των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) άπασαι αι πωλήσεις ελαιοκομικών προϊόντων υπό παραγωγού εις οιονδήποτε υπ’ αυτού απασχολούμενον εν τω αγροκτήματι ή εν τη οικία αυτού υπηρέτην ή εις εργάτην απασχολούμενον υπ’ αυτού εν τω αγροκτήματι του, προς κατανάλωσιν εν τη οικογενεία του τοιούτου υπηρέτου ή εργάτου·

(β) ελαιοκομικά προϊόντα, το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τας δέκα οκάδας, εξαγόμενα εν ταις αποσκευαίς προσώπου αναχωρούντος εκ της Δημοκρατίας ή ταχυδρομικώς και μη προοριζόμενα προς μεταπώλησιν.