Συστήματα καθορισμού τιμών

38. Το Συμβούλιον δύναται να καταστρώνη και καθορίζη συστήματα καθορισμού τιμών δι’ ελαιοκομικά προϊόντα βάσει τοιούτων αρχών και κριτηρίων και κατά τοιούτον τρόπον ως το Συμβούλιον ήθελε, τη εγκρίσει του Υπουργού, εκάστοτε ορίσει, των συστημάτων τούτων δυναμένων να περιλαμβάνωσι-

(α) σύστημα διαφοροποιήσεως των τιμών παραγωγών βάσει της κατηγορίας και της ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων, προς τον σκοπόν όπως αποθαρρυνθή η παραγωγή των κατωτέρας ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων και ενθαρρυνθή η προοδευτική βελτίωσις του επιπέδου ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων γενικώς~

(β) σύστημα ισορροπήσεως των τιμών παραγωγών μεταξύ των εισπράξεων των προϊόντων πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων διά διαφόρους τελικάς χρήσεις ή πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων εις διαφόρους αγοράς, ήτοι εις την επιτόπιον αγοράν και εις την εξαγωγικήν αγοράν~

(γ) διάρθρωσιν τιμών σχετικώς προς τας τιμάς των υπό του Συμβουλίου αμέσων πωλήσεων, τα συνολικά περιθώρια και τας λιανικάς τιμάς πάσης κατηγορίας ή επιπέδου ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων.