Αδικήματα νομικών προσώπων

74. Όταν αποδειχθή ότι αδίκημα κατά παράβασιν οιασδήποτε των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίον διεπράχθη υπό νομικού προσώπου, διεπράχθη τη συναινέσει ή τη συνενοχή, ή ότι δύναται να αποδοθή εις οιανδήποτε αμέλειαν οιουδήποτε συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως, ή άλλου παρομοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, τόσον ούτος όσον και το νομικόν πρόσωπον θεωρούνται ως ένοχοι του αδικήματος τούτου και υπόκεινται εις δίωξιν και, εν περιπτώσει καταδίκης, εις την επιβολήν αναλόγου ποινής.