Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την πώλησιν ελαιοκομικών προϊόντων

30. Απαγορεύεται η άνευ γραπτής αδείας του Συμβουλίου πώλησις ή άλλως διάθεσις ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας ή ποσότητος αυτών υπό παραγωγού ειμή εις το Συμβούλιον ή μέσω αυτού.