Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα, πάσα δε αναφορά εις την εκτέλεσιν αρμοδιοτήτων ερμηνεύεται αναλόγως·

“βιομηχανία ελαιοκομικών προϊόντων” σημαίνει απάσας τας δραστηριότητας αι οποίαι περιλαμβάνονται εις την παραγωγήν, συγκομιδήν, έκθλιψιν, επεξεργασίαν και εμπορίαν ελαιοκάρπων και περιλαμβάνει απάσας τας δραστηριότητας αι οποίαι περιλαμβάνονται εις την παραγωγήν, την επεξεργασίαν, την κατεργασίαν, την βιομηχανοποίησιν και την εμπορίαν ελαιοκομικών προϊόντων ή παραγώγων αυτών·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 23 διορισθέν εις την θέσιν ταύτην πρόσωπον·

“εγγεγραμμένος παραγωγός” σημαίνει παραγωγόν ελαιοκάρπων εγγεγραμμένον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“ελαιοκομικόν προϊόν” σημαίνει προϊόν καθοριζόμενον εν τω Πίνακι και παν παράγωγον αυτού παραγόμενον εν τη Δημοκρατία·

“καθορίζειν” σημαίνει καθορίζειν δι’ αποφάσεως ληφθείσης υπό του Συμβουλίου και καταχωρηθείσης εν βιβλίω τηρουμένω προς τον σκοπόν τούτον, ο δε όρος “καθορισμός” ερμηνεύεται αναλόγως·

“κατεργασία”, αναφορικώς προς ελαιοκομικά προϊόντα, σημαίνει την υποβολήν ελαιοκομικών προϊόντων εις οιανδήποτε φυσικήν ή χημικήν ενέργειαν, περιλαμβάνει δε την έκθλιψιν, την εκχύλισιν διά μηχανικών μέσων, την εκχύλισιν διά διαλυτικών μέσων, τον ανακαθαρισμόν και πάσαν μέθοδον βιομηχανοποιήσεως ή ετέρου παρομοίου τύπου παρασκευής·

“κατηγορία” εν σχέσει προς ελαιοκομικόν προϊόν, περιλαμβάνει κατηγορίαν αναφορικώς προς οιονδήποτε των ακολούθων, ήτοι το είδος, την τάξιν, την διαβάθμισιν, την συστατικήν ποιότητα, την κατάστασιν, τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά, την εποχήν εσοδείας, την περιοχήν, την επαρχίαν, ή τον τόπον παραγωγής του τοιούτου ελαιοκομικού προϊόντος·

“μέλος” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 6 διορισθέν μέλος του Συμβουλίου·

“παραγωγός” σημαίνει παραγωγόν ελαιοκάρπων, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον έχον κυριότητα επί εσοδείας ελαιών προ της συγκομιδής·

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται παραγωγός εκτός εάν συνεργά ζεται με το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

“Πρόεδρος” σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 6 διορισθέντα Πρόεδρον του Συμβουλίου·

“πώλησις” και “πωλείν”, μετά των γραμματικών παραλλαγών των όρων τούτων και των συγγενών αυτών εκφράσεων, περιλαμβάνουσιν ανταλλαγήν, αντιπραγματισμόν και προσφοράν ή έκθεσιν προς πώλησιν ή διάθεσιν υπό τύπον πωλήσεως ή άλλως·

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 καθιδρυθέν Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας περιλαμβάνει δε πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του δεόντως επί τούτω εξουσιοδοτηθέντα υπ’ αυτού.

(2) Οι αναφερόμενοι εις ελαιοκομικά προϊόντα και την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων και μη ειδικώς καθοριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω όροι κέκτηνται την υπό των διατάξεων των περί Ελαιολάδου Νόμων του 1963 και 1965 αποδοθείσαν αυτοίς έννοιαν.