Άδειαι ή γραπταί εξουσιοδοτήσεις

76. Το Συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να χορηγή, αναστέλλη ή ακυροί οιανδήποτε άδειαν ή οιανδήποτε γραπτήν εξουσιοδότησιν η οποία δύναται να εκδοθή υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή να επιβάλη όρους εις αυτήν:

Νοείται ότι ο αιτητής ή, αναλόγως της περιπτώσεως ο αδειούχος κέκτηται το δικαίωμα εφέσεως εφ’ οιασδήποτε επί τούτω αποφάσεως του Συμβουλίου, η δε απόφασις του Υπουργού είναι τελεσίδικος και δεσμευτική διά τε το Συμβούλιον και τον εφεσίοντα.