Περιορισμοί επί προσώπων αναφορικώς προς την αγοράν ελαιοκομικών προϊόντων

31.-(1) Απαγορεύεται η άνευ της γραπτής αδείας του Συμβουλίου αγορά ή άλλως απόκτησις ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας ή ποσότητος αυτών υφ’ οιουδήποτε προσώπου ειμή εκ του Συμβουλίου ή μέσω αυτού.

(2) Αι προηγούμεναι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί-

(α) αγορών ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας ή ποσότητος αυτών, αι οποίαι γίνονται εκ προσώπου αγοράσαντος τα τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα εκ του Συμβουλίου ή μέσω αυτού~

(β) αγορών ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων ή ποσότητος αυτών, τα οποία λαμβάνονται εκ των καταλοίπων της εκθλίψεως του ελαιοκάρπου εξ εκχυλίσεως διά διαλυτικών μέσων.