Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Αεροσκαφών Υπεριπταμένων της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (Τέλη) Νόμος του 1968.