Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμοι του 1967 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμοι του 1967 έως 1999.