Σημείωση
3 του Ν. 212(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν. 212(Ι)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 212(Ι)/2002] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2001.