Σημείωση
72 του Ν.30/79

2 του Ν.30/79. Η ισχύς των άρθρων 3, 4, 5, 10, 11 και 12 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1977 (Αρ. 18 του 1977) παρατείνεται μέχρι της 30ής Ιουνίου, 1979, συμπεριλαμβανομένης.