Σημείωση
33 του Ν.1/75

3 του Ν.1/75. Ο παρών Νόμος ισχύει διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως και εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1975 ότε και εκπνέει.