Σημείωση
163 του Ν.37/88

3 του Ν.37/88. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 1987.