Σημείωση
148 του Ν.54/80

8 του Ν.54/80. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου άρχεται την 6ην Οκτωβρίου, 1980.