Σημείωση
4 του Ν.79(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.79(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 79(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.