Σημείωση
193 του Ν.111(Ι)/2001

3 του Ν.111(Ι)/2001. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 28η Δεκεμβρίου 2000.