Σημείωση
1314 του Ν.92/79

14 του Ν.92/79. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την 10ην Δεκεμβρίου, 1979.