Σημείωση
6 του Ν.70(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.70(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.70(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.