Σημείωση
1810 του Ν.52(Ι)/94.

10 του Ν.52(Ι)/94. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιουλίου 1994 εκτός από τις παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 9 των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995.