Σημείωση
153 του Ν.12/83

3 του Ν.12/83. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου άρχεται την 4ην Απριλίου, 1983.