Σημείωση
53 του Ν.18/77

3 του Ν.18/77. Ουδείς δικαιούται εις πληρωμήν λόγω πλεονασμού εφ' όσον η απασχόλησις αυτού ετερματίσθη μετά την Μην Ιουλίου, 1974, και προ της 18ης Απριλίου, 1977.