Ικανότης προς επαναδιορισμόν

8. Μέλoς ούτινος η θητεία εξέπνευσεν ή ο παραιτείται της θέσεως αυτού δύναται να τύχη επαναδιορισμού.