Σημείωση
14 του Ν.9(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.9(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.9(I)/2003] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003.