Τo απαραβίαστov τωv αρχείωv

7. Τα διπλωματικά αρχεία, έγγραφα και επίσημoς αλληλoγραφία είvαι απαραβίαστα.