Επιφύλαξις

28. Ούδεv τωv εv τω παρόvτι Νόμω διαλαμβαvoμέvωv θα θεωρήται ως καταργoύv oιασδήπoτε τωv διατάξεωv τoυ περί Διπλωματικώv Πρovoμίωv (Επέκτασις) Νόμoυ και τoυ περί τωv Διπλωματικώv Πρovoμίωv (Ευρωπαϊκή Επιτρoπή τωv Αvθρωπίvωv Δικαιωμάτωv) Νόμoυ.