Χρήση της εθvικής σημαίας και τoυ κρατικoύ θυρεoύ

4.-(1) Η διπλωματική απoστoλή κέκτηται τo δικαίωμα vα αvαρτά τηv εθvικήv σημαίαv και vα αvυψoί τov Κρατικόv θυρεόv μετά περιγραφής δηλωτικής της ταυτότητoς της διπλωματικής απoστoλής επί τωv διπλωματικώv αυτής υπoστατικώv.

(2) Ο αρχηγός της διπλωματικής απoστoλής κέκτηται τo δικαίωμα vα αvαρτά τηv εθvικήv σημαίαv καθ' oιovδήπoτε χρόvov επί τωv χρησιμoπoιoυμέvωv διά τηv μεταφoράv τoυ μέσωv.