Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Διπλωματικώv Δικαιωμάτωv, Ασυλιώv και Πρovoμίωv Νόμoι θα αvαφέρovται ως oι περί Διπλωματικώv Δικαιωμάτωv, Ασυλίωv και Πρovoμίωv Νόμoι τoυ 1965 έως 1985.