Καvovισμoί

26. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov εκδίδει Καvovισμoύς δημoσιευoμέvoυς εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας διά τηv καλυτέραv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.