Σημείωση
3 του Ν.233(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.233(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 233(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2003.