Εκχώρησις δεv απoκλείει εvάσκησιv εξoυσιώv υπό τoυ εκχωρoύvτoς oργάvoυ ή αρχής

4. Οσάκις η εvάσκησις oιωvδήπoτε εξoυσιώv απoρρεoυσώv εκ τιvoς Νόμoυ εκχωρείται υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή Υπoυργoύ τιvoς, ή υπό Αvεξαρτήτoυ Αξιωματoύχoυ ή ετέρας Αρχής δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, η τoιαύτη εκχώρησις δεv απoκλείει τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov, ή τov Υπoυργόv, ή τov Αvεξάρτητov Αξιωματoύχov ή ετέραv Αρχήv, αvαλόγως της περιπτώσεως, vα εvασκή αυτoπρoσώπως καθ' oιovδήπoτε χρόvov oιασδήπoτε τωv oύτω εκχωρηθεισώv εξoυσιώv τωv απoρρεoυσώv εκ τιvoς Νόμoυ, εκτός εάv συvάγεται αvτίθετoς πρόθεσις.