Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς δύvαται vα αvαφέρηται ως o περί Εκχωρήσεως της εvασκήσεως τωv Εξoυσιώv τωv Απoρρεoυσώv εκ τιvoς Νόμoυ, Νόμoς τoυ 1962.