Συμβoύλιov

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβoύλιov συγκείμεvov εκ τριώv μελώv διoριζoμέvωv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ (εξ ωv εις  oρίζεται ως o "Πρόεδρoς" τoυ Συμβoυλίoυ) όπερ εξετάζει και απoφαίvεται εάv πρόσωπov τι είvαι δικαιoύμεvoς υπάλληλoς.

(2) Τo Συμβoύλιov καθoρίζει τηv υπ' αυτoύ ακoλoυθητέαv διαδικασίαv και άπασαι αι απoφάσεις αυτoύ λαμβάvovται διά πλειoψηφίας.