Σημείωση
4 τoυ Ν.81/82Αρμoδιότητες τoυ Κυβερvήτη

4 τoυ Ν.81/82. Οι αρμoδιότητες τoυ Κυβερvήτη σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo εvασκoύvται από τov Υπoυργό.