Διάταγμα εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

4Β.-(1) Ο Υπουργός δύναται όπως, με αιτιολογημένο διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρεί οποιεσδήποτε κατηγορίες κατασκευών που εμπίπτουν στον όρο “οικοδομή” και ορίζονται στο διάταγμα, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ως τέτοιες κατηγορίες κατασκευών θεωρούνται αντένες τηλεοράσεων, ντεπόζιτα νερού στην οροφή οικοδομής, κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό οικοδομής, σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας που τοποθετούνται σε νόμιμα ανεγερθέντες ιστούς και άλλα, παρόμοιας φύσης προσαρτήματα σε οικοδομή.

(2) Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) είναι δυνατόν να εκδοθεί –

(α) ως “Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης”, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε κάθε οικοδομή, υπό τους όρους που δυνατό να καθορίζονται στο διάταγμα, ή

(β) ως “Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης”, το οποίο εφαρμόζεται ειδικά μόνο σε κάθε οικοδομή ή ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε περιοχή που καθορίζεται στο διάταγμα ή σε κατηγορία οικοδομών που ορίζεται στο διάταγμα.

(3)  Οικοδομή, που έχει εξαιρεθεί δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) της υποχρέωσης εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως αδειούχα οικοδομή, για τους σκοπούς οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που απαιτεί, ως προϋπόθεση εφαρμογής του, την ύπαρξη άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου.