Αναστολή εξουσιών αρμόδιας αρχής

23. Όταν πρόσωπο ή συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 ή 22, το πρόσωπο αυτό ή συμβούλιο περιβάλλεται με όλες τις εξουσίες αρμόδιας αρχής ως ήθελε είναι αναγκαίο προς το σκοπό ή σκοπούς του διορισμού και μέχρις ότου συμπληρωθεί ή συμπληρωθούν τέτοιος σκοπός ή σκοποί, οι εξουσίες της επηρεαζόμενης αρμόδιας αρχής, όσον αφορά τέτοιο σκοπό ή σκοπούς αναστέλλονται.