Επικίνδυνες οικοδομές

15Α.-(1) Όταν κάποια αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε οικοδομή, κατοικημένη ή όχι, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρμοδιότητας αυτής, είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να γίνεται επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτή ή στη γειτονική οικοδομή ή για τους διερχόμενους, ή για τις γειτονικές οικοδομές, και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για άρση του τέτοιου κινδύνου, η αρμόδια αυτή αρχή δύναται να εκδώσει την απόφαση για αυτό, οπότε και θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) η αρμόδια αρχή, με έγγραφη ειδοποίηση της που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη, πληροφορεί αυτόν για την απόφαση που λήφθηκε καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή, και καλεί αυτόν όπως εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μικρότερη των τριών ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης (η προθεσμία αυτή αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως “καθορισμένη προθεσμία”) να επισκευάσει, απομακρύνει, προστατεύσει, ή να περιφράξει, την οικοδομή και γενικά όπως λάβει όλα τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση, τα οποία κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής θα ήταν επαρκή για την άρση κάθε κινδύνου που απορρέει από τέτοια οικοδομή.

(β) αν μετά την επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη αυτός δεν συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας με τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτή, η αρμόδια αρχή δύναται να μεριμνήσει για τη διενέργεια τέτοιων έργων ως ήθελε κριθεί κατάλληλα για την επισκευή, απομάκρυνση, προστασία ή περίφραξη, ή για την πραγματοποίηση των μέτρων που καθορίζονται στην ειδοποίηση, και τα έξοδα αυτών θα καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικώς με αγωγή ως αστικό χρέος:

Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει της παραγράφου αυτής, αναφορικά με οικοδομή η οποία χρησιμοποιείται ως κατοικία χωρίς διάταγμα του Δικαστηρίου που επιτρέπει είσοδο σε τέτοια οικοδομή και τη λήψη των μέτρων που προτείνονται0 τηρουμένου κάθε Διαδικαστικού Κανονισμού το Διάταγμα αυτό εκδίδεται κατόπι διαδικασίας που αρχίζει με αίτηση διά κλήσεως σύμφωνα με τους οικείους δικονομικούς κανόνες.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η οικοδομή.

“επίδοση” ειδοποίησης θεωρείται ότι έγινε αν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, ή αν αυτός είναι εκτός της Δημοκρατίας και η διεύθυνση του είναι γνωστή, αν αποσταλεί σε αυτό σε τέτοια διεύθυνση με διπλοσυστημένη επιστολή, ή αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι γνωστός ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεση του, αν δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της ίδιας γλώσσας με τον ιδιοκτήτη, οι οποίες κυκλοφορούν στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η οικοδομή, και τοιχοκολληθεί σε εμφανές μέρος της οικοδομής.

“ιδιοκτήτης” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή δικαιούται να εγγραφεί ως κύριος της οικοδομής, όταν όμως το πιο πάνω πρόσωπο δεν έχει και κατοχή στην οικοδομή, περιλαμβάνει επίσης το πρόσωπο που έχει φυσική κατοχή σε αυτή, καθώς και τον αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη.