Εξουσία απαίτησης κατασκευής οδού ή κατάθεσης μεριδίου που αναλογεί στη δαπάνη κατασκευής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή κατά τη χορήγηση άδειας για διάνοιξη οδού δυνάμει του εδαφίου (3), δύναται να επιβάλει όρο, ότι ο κάτοχος της άδειας θα κατασκευάσει την οδό εντός τέτοιου χρόνου ως ήθελε οριστεί στην άδεια ή θα καταθέσει στην αρμόδια αρχή τέτοιο ποσό χρημάτων, όπως σύμφωνα με τη γνώμη της αρμόδιας αρχής θα ήταν το μερίδιο του κατόχου της άδειας που αναλογεί στην υπολογιζόμενη δαπάνη κατασκευής της οδού ως συνόλου, αφού ληφθεί υπόψη το μήκος της πρόσοψης της ιδιοκτησίας αυτού που συνορεύει με την οδό αυτή.

(2) Κάθε ποσό χρημάτων που κατατίθεται στην αρμόδια αρχή όπως προνοείται στο εδάφιο (1), χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή για την κατασκευή της οδού σχετικά με την οποία έγινε η κατάθεση αυτή.