Ειδική διάταξη αναφορικά με αίτηση για άδεια σε ειδικές περιπτώσεις

3Β. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, αίτηση για χορήγηση οποιασδήποτε άδειας που η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν-

(α) η πολεοδομική άδεια έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 90 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, υπογράφεται από τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου, δικαιούνται να υπογράψουν την αίτηση για πολεοδομική άδεια· και

(β) δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πολεοδομικής άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, υπογράφεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(i) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, από ένα ή περισσότερους συνιδιοκτήτες, εφόσον η αίτηση αφορά τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι εξ’ αντικειμένου εμφανές ότι αυτό αναλογεί στο μερίδιο του αιτητή δυνάμει πολεοδομικής άδειας ή άλλης άδειας εκδοθείσας από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή που τούτο εμφανώς προκύπτει από συμφωνία διανομής που είναι υπογεγραμμένη από όλους τους συνιδιοκτήτες·

(ii) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά άσκηση εγγεγραμμένου δικαιώματος ανάπτυξης, από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή το δικαιούχο της μονάδας προς όφελος της οποίας είναι εγγεγραμμένο το δικαίωμα, χωρίς την προσκόμιση της συγκατάθεσης ή έγκρισης των συνιδιοκτητών στην κοινόκτητη οικοδομή· και

(iii) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανάπτυξη ιδιοκτησίας με μερίδιο σε κοινόκτητο τμήμα, υπογράφεται μόνο από τον ιδιοκτήτη της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας.

(2) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

(α) Η αίτηση γνωστοποιείται στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες και, αν για οποιοδήποτε λόγο η γνωστοποίηση δεν καθίσταται δυνατή, δημοσιεύεται σχετική ειδοποίηση σε δύο (2) τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες κατά τον τύπο που εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό·

(β) στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), συνιδιοκτήτης ο οποίος θεωρεί ότι επηρεάζονται οι ανέσεις ή, τα νόμιμα ιδιοκτησιακά συμφέροντά του, όπως και η άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση της ιδιοκτησίας του δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του περιεχομένου της αίτησης, να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια αρχή· και

(γ) η αρμόδια αρχή, πριν τη χορήγηση άδειας κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δύναται να καλέσει τους συνιδιοκτήτες που υπέβαλαν ένσταση για να τους ακούσει.