Εξ ακοής μαρτυρία

23. Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-


"αρχική δήλωση" σημαίνει τη δήλωση του προσώπου:


(α) που έχει προσωπική γνώση του γεγονότος, όταν η δήλωση αναφέρεται σε γεγονός, ή


(β) που έχει εκφράσει ως ειδήμων γνώμη, όταν η  δήλωση περιέχει γνώμη.


"εξ ακοής μαρτυρία" σημαίνει δήλωση που έγινε από πρόσωπο άλλο από εκείνο που καταθέτει σε πολιτική ή ποινική διαδικασία και η οποία προσάγεται ως μαρτυρία για απόδειξη των όσων αναφέρονται σε αυτή.