Μη αποδοχή εγγράφων, αρχείων

36. Παρά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35, το  Δικαστήριο δύναται, για σκοπούς ορθής απονομής της δικαιοσύνης, αφού λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, να μην αποδεχθεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε συγκεκριμένο έγγραφο ή αρχείο, ή είδος εγγράφων ή αρχείων:

Νοείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν παρεμποδίζουν την απόδειξη εγγράφων και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποδείξεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004,  δίκαιο.