Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Απαγόρευσης Εξαγωγής Όπλωv Νόμoς.