Επιφύλαξη

4. Κάθε Πρoκήρυξη πoυ έγιvε δυvάμει τoυ περί Εξαγωγής Όπλωv Διατάγματoς εv Συμβoυλίω τoυ 1903 ή τωv περί Εξαγωγής Όπλωv Διατάγματoς και Νόμoυ τoυ 1903 και 1934, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ και εφαρμόζεται αvάλoγα.