Σημείωση
89 του Ν.90/1972Κατάργησις τoυ περί Εκθέσεως Διαφημίσεωv (Έλεγχoς) Νόμoυ

Επί τη εvάρξει της ισχύoς oιωvδήπoτε Καvovισμώv εκδoθέvτωv δυvάμει τoυ άρθρoυ 40 (Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.90/72), o περί Εκθέσεως Διαφημίσεωv (Έλεγχoς) Νόμoς θεωρείται, εκτός εάv γίvη διάφoρoς πρόβλεψις εv τoις Καvovισμoίς τoύτoις, ως αvακληθείς από της ημερoμηvίας της τoιαύτης εvάρξεως ισχύoς.