Συνοπτική διαχείριση σε μικρές υποθέσεις

103.-(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση από ή εναντίον χρεώστη, αν το Δικαστήριο ικανοποιείται από ένορκη δήλωση ή άλλως πως και ο επίσημος παραλήπτης, ικανοποιείται είτε από  την έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του χρεώστη ή πτωχεύσαντα είτε άλλως πως ότι η χρηματική περιουσία του χρεώστη δεν ενδέχεται να υπερβεί τις είκοσι  χιλιάδες ευρώ (€20.000), δύναται να αποφασίσει όπως η διαχείριση της περιουσίας του χρεώστη γίνει κατά συνοπτικό τρόπο και σε τέτοια περίπτωση να αποταθεί με αίτησή του στο Δικαστήριο για το διορισμό του ως διαχειριστή και κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση.

(2) Στις διατάξεις του Νόμου αυτού δύνανται να προστεθούν και άλλες τροποποιήσεις οι οποίες δυνατό να καθοριστούν από γενικούς κανονισμούς με σκοπό να περισωθεί δαπάνη και να απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επιτρέπει την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου αυτού που αφορούν την εξέταση ή την απαλλαγή του χρεώστη.